mirgu.lt

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. V. Šutkaus IĮ 1001 smulkmena, įmonės kodas 152930835, buveinės adresas Justiniškių g. 64, LT-05239 Vilnius, Lietuva (toliau – Įmonė) yra Internetinės parduotuvės https://mirgu.lt valdytojas.
 2. Įmonei yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Įmone, Įmonės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Įmonės Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Įmonės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Įmonės pareigas.
 3. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo politikos nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Įmonės Internetinės parduotuvės svetaine.
 4. Pažymime, kad Įmonė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo politikos nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo politikos nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo politikos nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 5. Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Įmonės Duomenų Apsaugos Pareigūną. El. paštu: [email protected].
 6. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas – Įmonė, t. y. V. Šutkaus IĮ 1001 smulkmena, juridinio asmens kodas 152930835, buveinės adresas Justiniškių g. 64, LT-05239 Vilnius, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu https://mirgu.lt
 3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Įmonės parduodamų prekių ir/ar gauti Įmonės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 9. Įmonės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Įmonei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1. Įmonė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  • Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  • Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine;
  • Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.
 2. Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Įmonei šiais atvejais:
  • Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
  • Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Įmone metu.
 3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Įmonė Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Įmonės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
 4. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Įmonė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Įmonė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą. Iš Google, Inc. Įmonė gauna tik Naudotojo atvaizdą ir paskyros (profilio) vardą.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Įmonė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  • Elektroninės prekybos Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  • Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  • Paslaugų teikimo tikslu;
  • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.
 2. Įmonė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 1. Įmonė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
  • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu;
  • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  • Įmonės teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 2. Įmonė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Įmonė užtikrina, laikosi ir gerbia Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
  • teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Įmonės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę gauti informaciją, susijusią su Įmonės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
  • teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  • teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Įmonės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  • teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Įmonei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
  • teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Įmonė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Įmonė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Įmonės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  • teisę į Asmens duomenų perkėlimą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Įmonė šia tvarka nurodo, kad naudodamasi savo teise į duomenų perkėlimą, Naudotojas turi teisę, kad Įmonė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  • teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 2. Įmonė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Įmonė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
 3. Įmonė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.
 4. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Įmonė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Įmone.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Įmonės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
  • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Įmonės Internetine parduotuve;
  • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Įmonės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
  • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Įmonės teikiamomis paslaugomis;
  • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
  • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 2. Įmonė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Įmonė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1. Įmonė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2. Įmonė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo politikoje identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Įmonė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4. Įmonė ir trečiasis asmuo, kuriam Įmonė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
 5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Įmonę.
 6. Įmonė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Įmonės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Įmonė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Įmonės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas. 
 7. Tuo atveju, jeigu Įmonė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Įmonė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Įmonė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Įmonė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
 2. Pažymima, kad nors Įmonė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1. Įmonės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Įmonė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
 2. Tačiau Įmonė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Įmonei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Įmonės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą.
 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Įmonei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Įmone adresu du[email protected].

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Įmonė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.
 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:
  • prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Paskyros lange „Mano paskyra“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Išsaugoti“;
  • rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
  • atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
 4. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 5. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Įmonę el. paštu [email protected].

SLAPUKAI

 1. Siekiant, kad Naudotojui Įmonės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
 2. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
 3. Įmonės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Įmonė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Įmonės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Įmonės Partnerį.
 4. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 03 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje.

Atnaujinta: 2021-03-01

 
 
 
 
 

Mirgu.lt

everything's where you left it.